Impacts of Roman Reign on the Cultural-political Circumstances in the Province of Dalmatia

Mersiha Imamović, Bego Omerčević

Abstract


The Roman strategy of establishing their rule in the Province of Dalmatia was implemented systematically and following an established pattern. It was based on four separate processes: the first process is pacification, the second is colonisation, the third is urbanisation, and the fourth is Romanisation. The main role in the implementation of these processes was with the Roman citizens and soldiers-veterans. They were the creators of both political and cultural lives in the Province of Dalmatia. Roman citizens were elected as members of the ordo decurionum, ediles, duumvirs, procurators, protectors and other officers. It was via them that the Empire authorities established full control over the subjected populations in newly-conquered regions, with clearly defined political and cultural objectives. Such a strategy was particularly present in the course of the Republican and Early Empire Ages. After that, the Empire began to weaken, coupled with the decline in its influence on both political and cultural developments of life and work in the Province of Dalmatia. This development lasted until 476 A.D., i.e., until the fall of the Western Roman Empire.

Keywords


the Roman Empire; the Western Roman Empire; the Province of Dalmatia; colonisation; urbanisation; Romanisation; villa rusticae;

Full Text:

PDF

References


Abramić, Mihovil (1991), ”O povijesti Salone“, u: Antička Salona, (ur. Nenad Cambi), Split

Alföldi, Geza (1969), Die personennamen– Die Personennamen in der römischen Provinz Dalmatia, Hiedelberg

Begović, Vlasta, Schrunk Ivančica (2002), ”Rimske vile Istre i Dalmacije“, I dio: Pregled lokaliteta, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 19, Zagreb 113 – 130.

Begović Dvoržak, Vlasta, Dvoržak Schrunk Ivančica (2004), ”Roman Villas in Istria and Dalmatia“, Part III: Maritime Villas, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 21, Zagreb, 65– 90.

Bojanovski, Ivo (1969), ”Antička uljara u Mogorjelu i rekonstrukcija njenog torkulara“, Naše starine, XII, Sarajevo, 27– 54.

Bojanovski, Ivo (1974), Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji, Djela ANUBiH XLVII, CBI, knj. 2.

Bojanovski, Ivo (1981), ”Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i naselja urimskoj provinciji Dalmaciji III. Prilog pručavanju antičkih naselja i komunikacija u istočnoj Bosni“, Godišnjak ANU BiH, XIX, CBI, knj. 17, 125– 197.

Bojanovski, Ivo (1988), Bosna i Hercegovina u antičko doba, Sarajevo 1988.

Basler, Đuro (1972), Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini, Sarajevo

Basler, Đuro (1986), Kršćanska arheologija, Mostar

Cambi, Nenad (2014), ”Početci kršćanstva u Dalmaciji: povijesni aspekt“, Zagreb.

Chamontin, Catherine (2005), Velike civilizacije svijeta, Rijeka

Čremošnik, Irma (1963), ”Nošnja na rimskim spomenicima u Bosni i Hercegovini“, Glasnik Zemaljskog muzeja, XVIII, 103– 125.

Čremošnik, Irma (1965), ”Rimska vila u Višićima“, Glasnik Zemaljskog muzeja, XX, Sarajevo, 147– 260.

Čremošnik, Irma (1974), ”Rimsko naselje u Paniku kod Bileće“, Glasnik Zemaljskog muzeja, XXIX, Sarajevo, 41– 164.

Čremošnik, Irma (1984), Mozaici i zidno slikarstvo u Bosni i Hercegovini rimskog doba u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1984.

Dragoslav Bojović, (1975), Pilog urhanoj istoriji Beograda u periodu rimske dominacije, Godišnjak grada Beograda, XXII, 5– 6.

Glavičić, Miroslav (2008), ”Epigrafska baština rimskodobnog Epidaura“, Archaeologia Adriatica, 11, 43– 62.

Glavičić, Miroslav (2009), ”Magistrati i uglednici Arbe“, Senjski zbornik, 36, Senj, 57 – 66.

Gračanin, Hrvoje, Škrgulja, Jana (2015), ”Etnički identiteti u južnoj Panoniji i Dalmaciji u Justinijanovo doba”, Migracijske i etničke teme, Zagreb, 9– 48.

Grant, Michael (1978), History of Rome, New York: Charles Scribner

Imamović, Enver (1977), Antički kultni i votivni spomenici na području Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Imamović, Enver (1985), ”Rimske rudarske ceste na području Bosne i Hercegovine“, Prilozi Instituta za istoriju, XX/21, Sarajevo, 31– 52.

Imamović, Mersiha (2016), ”Provala Gota u rimsku provinciju Dalmaciju i njihov utjecaj na društveno – političke, privredne i kulturne tokove“, Historijska misao, 2, Tuzla, 33– 69.

Jensen Robin Margaret (2000), Understanding Early Christian Art, London – New York

Kilić Matić, Ana (2004), ”Prilog pručavanju tehnika i struktura gradnje rimskih vila rustika na obali rimske provincije Dalmacije“, Opvscula archaeologica,

Kuntić Makvić, Bruna (1976), ”Carmina epigraphica Latina Pannoniae Inferioris“, Latina et Graeca IV (7), 63– 66.

, Zagreb, 91 – 109.

Mamford, Luis (2006), Grad u istoriji, Beograd

Marconi, Clemente (2014), (ed.), The Oxford Handbook of Greek and Roman Art and Architecture, Oxford University Press

Medini, Julijan (1969), ”Epigrafički podaci o munificijencijama i ostalim javnim gradnjama iz antičke Liburnije”, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 6 (3), 1969, 45– 74.

Medini, Julijan (1974), ”Ordines decurionum Liburniae”, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 12 (5), Zadar, 27– 56.

Medini, Julijan (1984), ”Autohtoni kultovi u razvoju antičkih religija u rimskoj provinciji Dalmaciji”, Dometi, 17, 7– 32.

Mesihović, Salmedin (2011), Antiqvi homines Bosnae, Sarajevo

Migotti, Branka, (1991– 1992), ”Dalmacija na razmeđi Istoka i Zapada u svjetlu međusobnog odnosa jaderske i salonitanske ranokršćanske crkve“, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3.s., XXIV– XXV, Zagreb, 161– 182.

Mócsy, Andras (1962), ”Pannonia (Siscia)“, PWRE, IX, 237– 278.

Novak, Grga (1948), ”Pogled na prilike radnih slojeva u rimskoj provinciji Dalmaciji“, Historijski zbornik I, Zagreb

Omerčević, Bego (2007), ”Rimska cesta Salona– Servitium“, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, VIII, 17– 33.

Omerčević, Bego (2010), Bosna i Hercegovina u vrijeme kasne antike, Tuzla

Omerčević, Bego, Imamović, Mersiha (2011), ”Promjena društvene strukture stanovništva na bosanskohercegovačkim prostorima u poznoj fazi principata“, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, XI, 245– 261.

Omerčević, Bego, Imamović, Mersiha (2015), ”Najstariji korijeni građanskog društva na tlu današnje Bosne i Hercegovine“, Historijska misao, 1, Tuzla, 11– 27.

Omerčević, Bego, Imamović, Mersiha (2016.). “Rezultati i posljedice barbrskih osvajanja bosanskohercegovačkih prostora”, Historijska misao, 2, Tuzla, 11-31.

Imamović, Mersiha, Omerčević, Bego (2017), ”Urbanizacija bosanskohercegovačkih prostora u vrijeme rimske uprave“, Acta Illyrica, Sarajevo, 56– 78.

Pašalić, Esad (1984), ”Period rimske vladavine do kraja III vijeka naše ere“, u: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Sarajevo.

Pašalić, Esad (1959), ”Rimsko naselje na Ilidži kod Sarajeva”, Glasnik Zemaljskog muzeja, XIV, Sarajevo, 113– 135.

Pašalić, Esad (1960), Antička naselja i komunikacije, Sarajevo

Petrović, Petar, (1976), Niš u antičko doba, Niš

Radimsky, Vaclav (1892), ”Prekopavanje u Domaviji kod Srebrenice godine 1891”, Glasnik Zemaljskog muzeja, IV, Sarajevo, 1– 24.

Rendić– Miočević, Duje (1939– 1948), ”Ilirska onomastika na latinskim natpisima Dalmacije“, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, LII, (1939– 1949).

Rendić – Miočević, Duje (1967), ”Problemi romanizacije Ilira s osobitim obzirom na kultove i onomastiku“, Godišnjak, V, CBI, Sarajevo.

Rendić– Miočević, Duje (1990), Iliri i antički svijet, Split.

Richard, A. Gabriel (2002), The Great Armies of Antiquity, Westport, Connecticut: Praeger

Sergejevski, Dimitrije (1934), ”Rimska groblja na Drini“, Glasnik Zemaljskog muzeja, XLVI, Sarajevo, 11– 41.

Sergejevski, Dimitrije (1949– 1950), ”Japodske urne”, Glasnik Zemaljskog muzeja, ns. sv. IV– V, Sarajevo 45– 94.

Tabula Peutingeriana od. i ur. G. A. Škrivanić, Monumenta cartographica

Thompson L. Nancy (2007), Roman Art a Resource for Educators, New York

Jugoslaviae (1974), I antičke karte, Posebna izdanja knj. 17, Istorijski institut, Beograd

Titus Livius (1919), The History of Rome, (ed. B. O. Foster), I, London

Vitruvije, Marko Polio (1951), Deset knjiga o arhitekturi, prev. M. Lopac, Sarajevo

Zosimus (1982), New history, tr. R.T Ridley, Sydney

Wilkes, John (1969), Dalmatia, London


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.