The Principle Gens Una Sumus in Anthroponymy – Relatives / Relationship as a Motive in the Surnames of Bosnia and Herzegovina

Indira Šabić

Abstract


This paper deals with examples of surnames motivated by kinship terminologies: families and in-laws, kinship through being godfather (godmother), and blood-brotherhood relationships. The authorconcludes that surnames keeps the origin and variety of the family and in-laws terminology. Then the author discusses the sociolinguistic reason for the expansiveness of the surnames in Bosnia and Herzegovina area. In regard to its morphological structure, surnames could be made without wordformation meaning by onimisation as non-suffix surnames, and with word formation or by suffixation.

Keywords


anthroponym; gentis; relationship; in-laws; godfather-godmother; blood brotherhood; surname

Full Text:

PDF

References


Bogišić, Baltazar (1874), Zbornik sadašnjih pravnih običaja u Južnih Slavena, knjiga 1, osnovao, skupio, uredio V. Bogišić, Zagreb

Ćopić, Branko (1980), Bašta sljezove boje. Glava u klancu noge na vrancu, Prosveta / Svjetlost / Veselin Masleša, Beograd - Sarajevo

Đinđić, Slavoljub, Mirjana Teodosijević, Darko Tanasković (1997), Türkçe-sirpça sözlük, Turk Dil Kurumu, Ankara

First-Dlić, Ruža (1976), ˝Porodica i obitelj – domaćinstvo i kućanstvo. Pokušaj pojmovnog razgraničenja˝, Revija za sociologiju, 6, str. 86-92.

Franov-Živković, Grozdana (2015), ˝Zapreke za sklapanje braka u

glagoljskim matičnim knjigama i ostalim dokumentima sa zadarskoga područja od 1565. do sredine 19. stoljeća˝, Povijesni prilozi 49, str. 275-312.

Gavazzi, Milovan (1978), Vrela i sudbine narodnih tradicija kroz prostore, vremena i ljude, Liber, Zagreb

Halilović, Senahid, Ilijas Tanović, Amela Šehović (2009), Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik, Biblioteka Bosnistika, Slavistički komitet, Sarajevo

Hammel, Robert, Dunja Melčić (2005), Langenscheidt Universal-Wörterbuch Kroatisch, Berlin – München

Karadžić, Stefan Vuk (1852), Srpski rječnik istumačen njemačkijem i latinskijem riječi, Vinobonae, Beč

Klaić, Bratoljub (1982), Rječnik stranih riječi, Matica hrvatska, Zagreb

Kont, Fransis [Francis Conte] (1989), Sloveni: Nastanak i razvoj slovenskih civilizacija u Evropi (VI–XIII vek), Tom I, i Tom II, Filip Višnjić, Beograd

Krajtmajer, Vinko (1987), ˝Humački svirači – prenosioci zanimljive tradicionalne prakse majevičkog kraja˝, Zbornik radova XXXIV kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Tuzla, str. 293-304.

Krmpotić, Pavao (2015), ˝O podrijetlu rodbinskih naziva u hrvatskome jeziku, Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika˝, Vol. 2, No. 3, str. 43-44.

MSHR (2009) – Mali staroslavensko hrvarski rječnik, sastavili: Stjepan Damjanović, Ivan Jurčević, Tanja Kuštović, Boris Kuzmić, Milica Lukić, Mateo Žagar, Matica hrvatska, Zagreb

Nametak, Alija (1957), ˝Nazivi za rodbinu i svojtu u Bosni Hercegovini“, Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, Vol. 6, No. 3, str. 73-75.

Sidran, Abdulah (2004), Drama, putopisi, BosniaArs, Tuzla

Skok, Petar (1971.–1974), Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I–IV, JAZU, Zagreb

Snoj, Marko (2016), Slovenski etimološki slovar, Tretja izdaja, Inštitut za slovenski jezik, Ljubljana

Spajić-Vrkaš, Vedrana (1995), ˝Tradicija i vertikalna klasifikacija obiteljskih odnosa˝, Društvena istraživanja, 18/19, str. 541-464.

Šabić, Indira (2017), Antroponimija i toponimija bosanskoga srednjovjekovlja, Dobra knjiga, Sarajevo

Šimunović, Petar (1985), Naša prezimena – porijeklo, značenje, rasprostranjenost, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb

Valjevac, Naila (2005), ˝Dijalekatska leksika˝, Jezik u Bosni i Hercegovini, ur. Svein Mønnesland, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo, str. 53-71.

Vidović, Domagoj (2008), ˝Prezimena sela Vid u Neretvanskoj krajini˝, Folia onomastica Croatica, br. 17, str.139-168.

Vujošević, Novo (1973), ˝Srodničko okruženje porodice u Crnoj Gori˝, Sociologija i prostor: časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnograzvoja, br. 40-42, str. 74-84.

Zb.1–3 – Vego, Marko (1962–1970.), Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, knj. I-IV, Izdanja Zemaljskog muzeja, Sarajevo

Žepić, Milan (1985), Latinsko-hrvatski ili srpski rječnik, Školska knjiga, Zagreb


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.