Phonological Development of Personal Names in Medieval Bosnia

Indira Šabić

Abstract


This paper will analyze the phonological changes in anthroponyms in old Bosnian language. This paper also deals with important features of the vocal and consonantal system in this defined Corps. The authors focus especially on changes that were realized in the field of medieval Bosnia: the reflexes semi-vowels (jer and jor), the reflexes of jat, changes l in o, changes s in š, and how to behave consonants r and l, and consonants h and f in local words and loanwords.

Keywords


anthroponyms; phonological characteristics; semi-vowels (jer and jor) reflex;

Full Text:

PDF

References


Belić, Aleksandar (1972), Istorija srpskohrvatskog jezika, knj. II, sv. 1, Reči sa deklinacijom, Naučna knjiga, Beograd

Damjanović, Stjepan (2009), Staroslavenski i starohrvatski u hrvatskim srednjovjekovnim tekstovima, Povijest hrvatskoga jezika knj. I, Croatica, Zagreb, str. 351-403.

Hamm, Josip, L. Hadrovics (1960), Der sűdslavische Trojaroman und seine ungarische Vorlage (recenzija), Slovo 9-10, str. 145-149.

Hamm, Josip (1974), Staroslavenska gramatika, Školska knjiga, Zagreb

Hercigonja, Eduard (1968), Jezik glagoljaške neliturgijske književnosti 15. stoljeća i Petrisov zbornik (doktorska disertacija u strojopisu), Zagreb

Holzer, Georg (2011), Glasovni razvoj hrvatskoga jezika, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Ivić, Pavle (2001), Dijalektologija srpskohrvatskog jezika: uvod i štokavsko narečje, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci - Novi Sad

Ivšić, Stjepan (1970), Slavenska poredbena gramatika, Školska knjiga, Zagreb

Jagić, Vatroslav (1880), Zur Frage über den Uebergang das silbenbildendenl in u, Archiv für slav., Philologia, IV, 386-397.

Jahić, Dževad (1999), Bosanski jezik u 100 pitanja i 100 odgovora, Ljiljan, Sarajevo

Jahić, Dževad (2002), Ijekavskoštakavski govori jugoistočne Bosne, Bosansko- hercegovački dijalektološki zbornik VII, Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo

Kuna, Herta (2008), Srednjovjekovna bosanska književnost, Forum Bosnae, 45/08.

Lukić, Milka (1999), Bilježenje jera u Psaltiru prvotiska Brevijara iz 1491. godine, Jezikoslovlje, 2-3; 147-156.

Lukežić, Iva (1989), O jeziku Vinodolskog zakona, Godišnjak Riječkog književnog i naučnog društva 3, 22-28.

Malić, Dragica (1984-85), Jezični sadržaj Povaljskog praga, Rasprave ZJ sv. 10-11, Zagreb, 87-98.

Matanović, Julijana (2009), Požurite, že-ne mo-je!, Matanović Knjiga od žena, muškaraca, gradova i rastanaka, Zagreb: Mozaik knjiga.

Matasović, Ranko (2003), Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb

Mihaljević, Milan (2009), Hrvatski i crkvenoslavenski jezik, u: Povijest hrvatskoga jezika, knjiga I, Croatica, Zagreb, 283-347.

Mihaljević, Milan (2002), Slavenska poredbena gramatika, Školska knjiga, Zagreb

Mihaljević, Milica, Marijana Horvat (2007), Glasovne promjene nepostojano a i e (problematizacija naziva, definicija i međuodnosa glasovnih promjena), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33, Zagreb

Nakaš, Lejla (2008), Zapadnoštokavski pisani idiom u srednjem vijeku, Časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika 5, Tuzla

Nakaš, Lejla (2010), Jezik i grafija krajišničkih pisama, Slavistički komitet, Bosnistika, Sarajevo

Oblak, Vatroslav (1896), Zum silbenbildenden l im Slavischen, Archiv für slav. Phil. XVI, 198-209.

Peco, Asim (1986), Ikavsko-štakavski govori zapadne Hercegovine, Djela ANUBiH, knj. LXI, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 35, Sarajevo

Peco, Asim (2001), Sa naših jezičkih izvorišta, Od Kulina bana do naših dana, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

Peco, Asim (2007), Ikavskošćakavski govori zapadne Bosne, Dio 1, Uvod i fonetika, Bosansko filološko društvo, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo

Šator, Edim (2009), Paleografske i fonetske odlike natpisa na stećcima u BiH, Magistarski rad u rukopisu, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik, Mostar, str. 149.

Šipka, Milan (2005), Kultura govora, Institut za jezik Sarajevo

Vuković, Jovan (1974), Istorija srpskohrvatskog jezika, I dio, Uvod i fonetika, Naučna knjiga, Beograd

Žagar, Mateo (2009), Hrvatska pisma u srednjem vijeku, Povijest hrvatskoga jezika, knjiga I, Croatica, Zagreb, 107-217.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.