Topics about Heritage in Croatian Science Textbooks for the 4th-grade Primary School

Dora Grejza, Emina Berbić Kolar

Abstract


The paper analyses the representation and occurrence of topics about heritage in Croatian Science textbooks for the 4th-grade primary school, published by the leading Croatian textbook publishers and approved by the Croatian Ministry of Science and Education. The conducted research aimed to determine the representation and appearance of heritage topics in the mentioned textbooks and, based on the results, to provide guidelines for further activities and necessary research to improve the quality of teaching heritage content in the lower grades of primary school. It was established that the greatest attention was paid to tangible cultural heritage, and the least to intangible cultural heritage. It would be good to include more tasks in the textbooks that would encourage the observation of cause-and-effect relationships in the actions of people on natural and cultural heritage and encourage students to reflect on concrete procedures for preserving and protecting the same. Considering teachers' freedom in accessing and teaching certain teaching contents, which the new curriculum of Science and curriculum of cross-curricular topics provide, the question of access and competence of teachers in teaching heritage topics in class is opened.

Keywords


cultural identity; tangible and intangible cultural heritage; nature and society, natural heritage

Full Text:

PDF

References


Borić, Edita, Alma Škugor (2013), ˝Analiza pitanja u udžbenicima i radnim bilježnicama prirode i društva prema obrazovnim postignućima˝, Napredak, 154(1-2), 201-218.

Brezovec, Erik (2019), ˝Fenomenologija odnosa nacionalnoga i kulturnoga identiteta u hrvatskom društvu˝, Filozofska istraživanja, 39(2), 415–426.

Carek, Rut (2004), ˝Nematerijalna kulturna baština – UNESCO i njegova uloga˝, Informatica museologica, 35(3-4), 69-71.

Cifrić, Ivan (2014), ˝Očuvanje baštine u kontekstu Europske unije˝, Adrias, 20, 9-19.

Krampač-Grljušić, Aleksandra, Sanja Ćorić Grgić, Snježana Bakarić Palička, Ivana Križanec, Žaklin Lukša (2021), EUREKA 4, udžbenik prirode i društva u četvrtom razredu osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb

Dilica, Kristina, Emina Berbić Kolar (2021), ˝Baštinske teme u udžbenicima i čitankama nastavnoga predmeta hrvatski jezik za peti i šesti razred osnovne škole˝, Lingua Montenegrina, XIV/2, br. 28, 123–145.

Dumbović Bilušić, Biserka (2013), ˝Kulturna baština u Hrvatskoj pred novim izazovima˝, Kvartal, X(1-2), 6-11.

Gvozdanović, Jadranka (2010), ˝Jezik i kulturni identitet Hrvata˝, Kro- atologija, 1(1), 39-56.

Hajdarović, Miljenko (2021), ˝Comparison of the Presentation of Heritage Topics in History Textbooks for Primary School˝, Pannoniana, 5(1), 77-98.

Kostović-Vranješ, Vesna (2015), ˝Baština – polazište za promicanje odgoja i obrazovanja za održivi razvoj˝, Školski vjesnik, 64(3), 439-452.

Kuščević, Dubravka (2015), ˝Kulturna baština – poticatelj dječjeg razvoja (likovni aspekt)˝, Školski vjesnik, 64(3), 479-491.

Kuščević, Dubravka (2021), ˝Stavovi i razmišljanja učenika o prirodnoj i kulturnoj baštini. Školski vjesnik˝, 70(2), 159–176.

Maroević, Ivo (2001), ˝Koncept održivog razvoja u zaštiti kulturne baštine˝, Socijalna ekologija, 10(4), 235‒246.

Milanja, Cvjetko (2012), Konstrukcije kulture. Modeli kulturne modernizacije u Hrvatskoj 19. stoljeća, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (2019a), Kurikulum nastavnoga predmeta Priroda i društvo za osnovne škole, MZOO, Zagreb; preuzeto s https:// mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kuriku- lum/predmetni-kurikulumi/priroda-i-drustvo/747.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (2019b), Kurikulum za međupredmetnu temu Osobni i socijalni razvoj za osnovne škole i gimnazije, MZOO, Zagreb; preuzeto s https://mzo.gov.hr/print.aspx?id=3856&url=print.

Musa, Irena (2009), ˝Kulturni identitet i globalizacijski procesi˝, Hum, 5, 264-290.

Mužić, Vladimir (1986), Metodologija pedagoškog istraživanja, Sarajevo Svijetlost, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Piškulić Marjanović, Arijana, Jasminka Pizzitola, Lidija Prpić, Željka Zagorac (2021a), NINA I TINO 4, radni udžbenik prirode i društva za četvrti razred osnovne škole, 1. dio, Profil Klet, Zagreb

Piškulić Marjanović, Arijana, Jasminka Pizzitola, Lidija Prpić, Željka Zagorac (2021b), NINA I TINO 4, radni udžbenik prirode i društva za četvrti razred osnovne škole, 2. dio, Profil Klet, Zagreb

Pivac, Dunja (2016), ˝Poticanje dječjeg likovnog stvaralaštva i mašte u komunikaciji s kulturnom baštinom˝, Školski vjesnik, 65 (tematski broj), 347-356.

Šošić, Trpimir M. (2014), ˝Pojam kulturne baštine – međunarodnopravni pogled˝, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 51(4), 833-860.

Štambak, Nikola, Tomislav Šarlija, Dragana Mamić, Gordana Kralj, Mila Bulić (2021), Priroda, društvo i ja 4. Radni udžbenik iz prirode i društva za četvrti razred osnovne škole, Alfa, Zagreb

Tkalac Verčić, Ana, Dubravka Sinčić Ćorić, Nina Pološki Vokić (2010), Priručnik za metodologiju istraživačkog rada, M.E.P. d.o.o., Zagreb

Žalac, Ana (2017), Običaji i kultura hrvatskih krajeva u udžbeničkoj literature za Hrvatski jezik, diplomski rad, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka

UNESCO, Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine; preuzeto s https://whc.unesco.org/en/convention/.

Kulturna baština na UNESCO-ovim popisima, Republika Hrvatska, Ministar- stvno kulture i medija; preuzeto s https://min-kulture.gov.hr/izdvojeno/ kulturna-bastina/kulturna-bastina-na-unesco-ovim-popisima/17251.

Nematerijalna dobra upisana na UNESCO-ov reprezentativni popis nema- terijalne kulturne baštine čovječanstva, Republika Hrvatska, Ministarstvno kulture i medija; preuzeto s https://min-kulture.gov.hr/izdvojeno/kulturna- bastina/vrste-kulturne-bastine/nematerijalna-kulturna-bastina/nematerijalna- dobra-upisana-na-unesco-ov-reprezentativni-popis-nematerijalne-kulturne- bastine-covjecanstva/5337.

Nepokretna kulturna dobra upisana na UNESCO-ov Popis svjetske baštine, Republika Hrvatska, Ministarstvno kulture i medija; preuzeto s https://min- kulture.gov.hr/izdvojeno/kulturna-bastina/nepokretna-kulturna-basti- na/nepokretna-kulturna-dobra-upisana-na-unesco-ovu-listu-svjetske-bastine/7244.

UNESCO – Nematerijalna baština; preuzeto s https://www.istriasun.com/istra/ unesco. UNESCO-ov popis svjetske baštine; preuzeto s https://croatia.hr/hr- hr/unesco.

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/2018); preuzeto s https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_116_2288.html.
DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2023.8.1.399

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.