Identify Type Details


Non-refereed Book Review

 
Issue Title
 
Vol 6, No 3(16) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS VAŽAN DOPRINOS RAZVOJU MEDIJSKE I INFORMACIJSKE PISMENOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI (Medijska i informacijska pismenost: Istraživanje i razvoj, Emir Vajzović, ur., Fakultet političkih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 2020) Details   PDF
Emina Dedić Bukvić
 
Vol 6, No 3(16) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS PERSONALNA PARADIGMA BOSANSKOHERCEGOVAČKE POLITIČKE ELITE U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI (Dženita Sarač-Rujanac, Branko Mikulić: politička biografija 1965-1989, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Sarajevo, 2020) Details   PDF
Izet Hadžić
 
Vol 6, No 3(16) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS ZA SCIJENTIZACIJU POLITIKE, PROTIV SCIJENTOKRATIJE (Esad Zgodić, Naučnici i upravljanje državom I-III, Slovo bosansko, Sarajevo, 2020) Details   PDF
Anes Makul
 
Vol 6, No 3(16) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS PROPITIVANJE KULTURNOG PAMĆENJA KROZ INTERPRETACIJE USMENE POEZIJE BOŠNJAKA (Sead Šemsović, Usmena poezija Bošnjaka, Zavod za kulturu sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji, Novi Pazar, 2020) Details   PDF
Amira Dervišević
 
Vol 6, No 3(16) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS DA LI JE LOGOR PRAVILO I TRAJNA KATEGORIJA? (Giorgio Agamben, Where Are We Now? The Epidemic as Politics, prijevod s italijanskog: Valeria Dani, ERIS, London, 2021) Details   PDF
Dželaludin Hodžić
 
Vol 6, No 3(16) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS STILSKO-FORMACIJSKA VERTIKALA NOVIJEG BOŠNJAČKOG PJESNIŠTVA (Nehrudin Rebihić: Bošnjačka poezija 20. i 21. stoljeća, Zavod za kulturu sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji, Novi Pazar, 2020) Details   PDF
Ikbal Smjalović
 
Vol 6, No 2(15) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS DJELO KAO METAFORA MOSTA: NOVA ČITANJA OPUSA TVRTKA KULENOVIĆA (Tvrtko Kulenović: Ja umjetnost – djelo: Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Fojnici novembra 2019, ur. Edin Pobrić, Štamparija Fojnica, Fojnica, 2020) Details   PDF
Melida Travančić
 
Vol 6, No 2(15) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS ONOMASTIČKI ODGOVOR NA PITANJE KO SU BOSANCI I HERCEGOVCI (Indira Šabić, Prezimena u Bosni i Hercegovini, Off-set, Tuzla, 2020) Details   PDF
Enisa Gološ
 
Vol 6, No 2(15) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS SMAIL-AGINO PITANJE U STAROM I NOVOM SVJETLU (Muhidin Džanko, Ismail-aga Čengić, Dobra knjiga, Sarajevo, 2017) Details   PDF
Amira Banjić
 
Vol 6, No 2(15) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS KULTURALNI KONTRAPRODOR: SUČELJE MITA I POEZIJE (Amila Buturović, Kameni govornik: Stećci, prostor i identitet u poeziji Maka Dizdara, Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske ˝Preporod˝, Zagreb, 2018) Details   PDF
Lamija Milišić
 
Vol 6, No 2(15) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS JEZIK U RALJAMA PRESKRIPTIVIZMA (Anđel Starčević, Mate Kapović, Daliborka Sarić: Jeziku je svejedno, Sandorf, Zagreb, 2019) Details   PDF
Amela Šehović
 
Vol 6, No 2(15) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS AKRIBIČNA I EMPATIČNA BIOGRAFIJA BOSANSKOG NOBELOVCA (Michael Martens, U požaru svjetova: Ivo Andrić – jedan evropski život, Buybook, Sarajevo, 2019) Details   PDF
Elvir Kopić
 
Vol 6, No 2(15) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS KULTURNO-MEMORIJSKA STUDIJA O ABDULAHU SALAHUDINU UŠŠAKIJU, DIVANSKOM PJESNIKU SA KRAJA 18. STOLJEĆA (Berin Bajrić, Mnemopoetika sufijskog pjesnika, Orijentalni institut, Sarajevo 2019.) Details   pdf   PDF
Ali Hasanović
 
Vol 6, No 1(14) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS ANALITIČAN, MINUCIOZAN I PREGLEDAN OBUHVAT SAVREMENE POLITIČKE MISLI (Enver Halilović, Savremena politička misao, Amos Graf, Sarajevo, 2019) Details   PDF
Elma Huruz Memović
 
Vol 6, No 1(14) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS GLOBALIZACIJA I NJENI REFLEKSI NA TVORBU RIJEČI U SLAVENSKIM JEZICIMA (Глабалізацыя і славянскае словаўтварэнне / Globalization and Slavic word formation, ur. Аляксандр Лукашанец, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі – Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа – Беларускі камітэт славістаў – Камісія па славянскім словаўтварэнні пры Міжнародным камітэце славістаў, Афармленне, ВТАА Права i эканомiка, Мінск, 2019) Details   PDF
Amela Šehović
 
Vol 6, No 1(14) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS SMJELO MARKIRANJE KLJUČNIH IZAZOVA ČOVJEČANSTVA (Samedin Kadić, Mali leksikon velikih tema, Centar za napredne studije, Sarajevo, 2019) Details   PDF
Osman Halilović
 
Vol 6, No 1(14) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS NA TRAGU TRANSFORMACIJE METAFIZIKE U KIBERNETIKU: ONTOLOGIJA POSTHUMANOG STANJA DIGITALNOG DOBA (Žarko Paić, Tehnosfera I: Žrtvovanje i dosada. Životinja-čovjek-stroj, Sandorf, Zagreb, 2018) Details   PDF
Amina Vatreš
 
Vol 6, No 1(14) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS AFIRMACIJA SREDNJEG PRAVCA TUMAČENJA ISLAMA U OBLASTI ODGOJA (Jusuf el-Karadavi: Enciklopedija islamskog odgoja, knjiga 1. i knjiga 2, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici i Izdavačka djelatnost “Hedef”, Zenica, 2020) Details   PDF
Izet Pehlić
 
Vol 6, No 1(14) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS UTEMELJUJUĆI DUHOVNI AUTORITET OSMANSKOG DRUŠTVA (Ahmed Zildžić: I prijatelj i neprijatelj: rano osmansko društvo i Ibn ‘Arabi, Orijentalni institut, Sarajevo, 2020) Details   PDF
Rusmir Šadić
 
Vol 5, No 4(13) (2020): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS „ŽIVJET ĆU UPRKOS [SMRTI]” (Shakespeare jučer, danas, sutra: Monografija povodom 400. godišnjice smrti Williama Shakespearea, Vesna Ukić Košta i Monika Bregović, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2019.) Details   PDF
Ifeta Čirić-Fazlija
 
Vol 5, No 4(13) (2020): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS RESISTEMATIZACIJA VAŽNOG AUTORSKOG OPUSA U BH KNJIŽEVNOJ POVIJESTI (Nehrudin Rebihić, Biti izvan kanona: Književno djelo Rasima Filipovića, Dobra knjiga, Sarajevo, 2018.) Details   PDF
Elmir Spahić
 
Vol 5, No 4(13) (2020): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS SISTEMATIČNO PISANJE O BOSANSKOM GENOCIDU KAO POTICAJ DOMAĆIM INSTITUCIJAMA I ISTRAŽIVAČIMA (Matthias Fink, Srebrenica. Hronologija jednog genocida ili šta se desilo sa Mirnesom Osmanovićem, Dobra knjiga, Sarajevo, 2020.) Details   PDF
Admir Mulaosmanović
 
Vol 5, No 4(13) (2020): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS KA RAZUMIJEVANJU POSTSEKULARNOG DRUŠTVA (Religija i društvo u 21. stoljeću, Rusmir Šadić, ur., Centar za kulturu i edukaciju „Logos“ i Institut za društvena i religijska istraživanja, Tuzla, 2020.) Details   PDF
Danijel Tolvajčić
 
Vol 5, No 4(13) (2020): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS SVEOBUHVATAN PRISTUP LITERARNIM I LINGVISTIČKIM ASPEKTIMA MIGRACIJA (Migrations: Literary and linguistic aspects, Ivo Fabijanić, Lidija Štrmelj, Vesna Ukić Košta, Monika Bregović, eds., Peter Lang GmbH, 2019.) Details   PDF
Jelena Filipović, Ivana Ustamujić
 
Vol 5, No 3 (12) (2020): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS GORKI PLODOVI MEDIJSKIH ORANICA NARCISTIČKOG DRUŠTVA (Sead Alić, Masovna proizvodnja narcizma, Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Zagreb, 2019.) Details   PDF
Emir Džambegović
 
1 - 25 of 51 Items 1 2 3 > >>