Socialization of Youth in Natural And Virtual Context

Edina Nikšić Rebihić, Amina Smajović

Abstract


With the development of technologies, virtual interaction contributes to the stronger virtual socialization of young people. This paper aims to examine how the virtual world influences the identity of young people. In the introduction, we reviewed the studies that dealt with virtual socialization, and then we presented a brief empirical insight into today’s socialization of young people from 14 to 21 years of age. With the questionnaire, we tried to examine the “quality” of virtual socialization in the lives of young people. The tasks of our research are focused on questioning the values that young people adopt through virtual socialization, an assessment of the “image of their own” that is in the virtual world, and the compatibility of the virtual identity with the one built in the family and peer environment. Respondents expressed views that their lives matched a life that points to social networks, while they felt that their peers did not live a life that they sought to portray on social networks. The results showed that they feel more secure in online communication than in life. Also, opinions are that the values they adopt are influenced by public opinion, etc. We can conclude that educating youths about the virtual world should be in several directions: actuality, truthfulness, privacy, and freedom.

Keywords


youth; media; socialization

Full Text:

PDF

References


Alić, Amel (2005), ˝Virtualna socijalizacija: između odgoja i igre˝, Zeničke sveske – Časopis za društvenu fenomenonolgiju i kulturnu dijalogiku, 2, 146-157.

Andevski, Milica, Željko Vučković (2012), ˝Daroviti u diskursu digitalnog optimizma iI nihilizma“, u: Grozdana Gojković, Aleksandar Stojanović (ur.), Darovitost i moralnost, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“ – Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu“ – Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ – REVIVIS, Vršac, 91-102.

Bjelobrk, Vladimir (2020), ˝Uloga medija u procesu socijalizacije djece i adolescenata˝, Magistra Iadertina, 15(1), 41-56.

Bodroža, Bojana, Sandra Jovanović, Boris Popov (2008), ˝Latentna struktura ponašanja u virtuelnim društvenim zajednicama i njegove relacije sa socijalnom anksioznošću˝, Primenjena psihologija, 1(1-2), 19-35.

Brajša-Žganec, Andreja (2003), Dijete i obitelj: Emocionalni i socijalni razvoj, Naklada Slap, Jastrebarsko

Bulatović, Ljiljana, Goran Bulatović, Olja Arsenijević (2012), ˝Etičke implikacije naprednog učenja putem digitalnih medija˝, u: Grozdana Gojković, Aleksandar Stojanović (ur.), Darovitost i moralnost, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „MihailoPalov“ – Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu“ – Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ – REVIVIS, Vršac, 205-225.

Čamo, Merima, Amer Osmić (2020), ˝Dječija igra u kibernetskom dvorištu˝, Društvene i humanističke studije – DHS, 4 (13), 367-380.

Čelik, Ana (2019), ˝Dimenzije virtualnog ponašanja adolescenata˝, Školski vjesnik 68(2), 413-425.

Crnobrnja, Stanko (2014), Novi mediji i društvene mreže: pojmovnik, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije, Centar za medije i komunikacije, Beograd

Dennis, Everette E. (2004), ˝Out of sight and out of mind: The media literacy needs of grown-ups˝, American Behavioral Scientist, 48(2), 202-221.

Dizdar, Senada (2012), Informacijska pismenost – metakompetencija za cjeloživotno učenje, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo

English, Andrea R. (2013), Discontinuity in Learning: Dewey, Herbart and Education as Transformation, Cambridge University Press, New York

First-Dilić, Ruža (1974), ˝Socijalizacija u obitelji i slobodno vrijeme: Pristup proučavanju socijalizacije u obitelji˝, Revija za sociologiju, 4(2-3), 3-14.

Gadamer, Hans-Georg (2010), Vaspitanje, to je vaspitati sebe, Biblioteka Parerga, Beograd

Gajić, Olivera. Biljana Lungulov (2012), ˝Uticaj masovnih medija na moralne vrednosti darovitih˝, u: Grozdana Gojković, Aleksandar Stojanović, (ur.), Darovitost i moralnost, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“ – Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu“ – Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ – REVIVIS, Vršac, 335-347.

Glasser, William (2000), Teorija izbora, Alinea, Zagreb

Gudjons, Herbert (1994), Pedagogija: temeljna znanja, Educa, Zagreb

Hobbs, Renee, Richard Frost (2003), ˝Measuring the acquisition of media-literacy skills˝, Reading Research Quarterly, 38(3), 330-355.

Holloway, Donell, Lelia Green, Sonia Livingstone (2013), Zero to eight. Young children and their internet use, EU Kids Online, London

Ilišin, Vlasta (2003), ˝Mediji u slobodnom vremenu djece i mladih˝, Medijska istraživanja, 2, 9-34.

Jurčić, Daniela (2017), ˝Teorijske postavke o medijima – definicije, funkcije i utjecaj˝, Mostariensia, 21(1), 127-136.

Katz, Lilian G., Diane E. McClellan (2005), Poticanje razvoja dječje socijalne kompetencije, Educa, Zagreb

Klarin, Mira (2006), Razvoj djece u socijalnom kontekstu, Naklada Slap, Jastrebarsko

Kunić, Ivana, Marina Vučković Matić, Joško Sindik (2017), ˝Korištenje društvenih mreža kod učenika osnovne škole˝, Sestrinski glasnik, 22(2), 152-158.

Kušić, Siniša (2010), ˝Online društvene mreže i društveno umrežavanje kod učenika osnovne škole: navike Facebook generacije˝, Život i škola, 56 (24/2), 103-125.

Labaš, Danijel (2011), ˝Djeca u svijetu interneta: zatočenici virtualnog svijeta. Pedagoški modeli i otvorena pitanja˝, u: Lana Ciboci, Igor Kanižaj i Danijel Labaš (ur.), Djeca medija: od marginalizacije do senzacije, Matica Hrvatska, Zagreb, 35-64.

Livazović, Goran (2009), ˝Teorijsko-metodološke značajke utjecaja medija na adolescente˝, Život i škola, 1(21), 108-115.

Mandarić, Valentina (2016), Zamke i opasnosti u čudesnom svijetu medija, Franjevački institut za kulturu mira, Split

Maslow, Abraham H. (1982), Motivacija i ličnost, Nolit, Beograd

Milardović, Anđelko (2010), Globalno selo: sociologija informacijskog društva, Centar za politološka istraživanja, Zagreb

Miliša, Zlatko, Mirela Tolić (2008), ˝Određenje medijske pedagogije s komunikacijskog aspekta˝, MediAnali: međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima, 2(4), 113-130.

Miliša, Zlatko, Mirela Tolić (2009), ˝Moralni relativizam i medijska socijalizacija u razvoju interkulturalne komunikacije˝, MediAnali: međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima, 3(5), 143-162.

Miljković, Dubravka, Majda Rijavec (2002), Kako se zauzeti za sebe, IEP, Zagreb

Nikodem, Krunoslav, Jasna Kudek Mirošević, Silvija Bunjevac Nikodem (2014), ˝Internet i svakodnevne obaveze djece˝, Socijalna ekologija, 23(3), 211-236.

Okur, Alpaslan, Ozan Alevli (2018), ˝New Media Literacy Skills in Gifted Students˝, Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 20(1), 265-289.

Pašalić-Kreso, Adila (2000), Rano učenje: ili učenje u funkciji uvećavanja kapaciteta mozga, Centar za obuku i obrazovne inicijative, Sarajevo

Pavelin, Goran (2016), Arhiv, mediji, odnosi s javnošću, Sveučilište u Zadru, Zadar

Pavićević, Olivera (2010), ˝Novi medij, nove generacije i društveni kapital˝, Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 29(1-2), 109-124.

Pianta, Robert C. (1999), Enhancing relationships between children and teachers, American Psychological Association, Washington

Potkonjak, Nikola M. i sar. (1989), Pedagoška enciklopedija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

Potočnik, Dunja (2007), ˝Mladi i nove tehnologije˝, u: Vlasta Ilišin i Furio Radin (ur.), Mladi: problem ili resurs, IDIZ, Zagreb, 105-136.

Raboteg-Šarić, Zora (1997), ˝Uz temu Socijalizacija djece i mladeži˝, Društvena istraživanja, 6(4-5), 30-31.

Radojković, Miroljub, Mirko Miletić (2006), Komuniciranje, mediji i društvo, Stylos, Novi Sad

Rašević, Dragana (2014), Medijska kultura i medijska pismenost, Markos, Banja Luka

Rot, Nikola (1972), Osnovi socijalne psihologije: socijalizacija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srbije, Beograd

Slatina, Mujo (2006), Od individue do ličnosti, Dom štampe, Zenica

Slunjski, Edita (2013), Kako djetetu pomoći da stječe prijatelje i razvija socijalne vještine, Element, Zagreb

Tapscott, Don (2009), Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World, McGraw-Hill, London

Tolić, Mirela (2008), ˝Aktualnost medijskih kompetencija u suvremenoj pedagogiji˝, Acta Iadertina, 5(1), 1-13.

Tolić, Mirela (2009), “Temeljni pojmovi suvremene medijske pedagogije”, Život i škola, 22, 97-103.

UNICEF (2017), Djeca u digitalnom svijetu, UNICEF, Odjel za komunikacije, New York

Valjan-Vukić, Violeta (2009), ˝Obitelj i škola – temeljni čimbenici socijalizacije˝, Magistra Iadertina, 4(4), 171-178

Vasta, Ross, Marshall M. Haith, Scott A. Miller, (2005), Dječja psihologija, Naklada Slap, Jastrebarsko

Zgrabljić Rotar, Nada (2005), Mediji – medijska pismenost, medijski sadržaj i medijski utjecaji: Medijska pismenost i civilno društvo, Media Centar, Sarajevo

Zgrabljić Rotar, Nada (2011), ˝Masovni mediji i digitalna kultura˝, u: Nada Zgrabljić Rotar (ur.), Digitalno doba - Masovni mediji i digitalna kultura, Biblioteka Digitalno doba, Zadar, 25-53.
DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2021.6.3.457

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.