Issues of Identity in Trilogija o Bosni by Valerija Skrinjar-Tvrz

Vildana Pečenković

Abstract


The paper questions the construction of identity in the novels of Slovenian-Bosnian authoress Valerija Skrinjar-Tvrz: Na svojoj, na plemenitoj, Jutro u Bosni and Bosna i Soča, which were combined and published as a trilogy this year. Integrating the period of medieval Bosnia, the First World War, and the war in Bosnia and Herzegovina from 1992-1995 into one whole, the trilogy achieves multiple coding. Although distant in time, driven by different motivations, and intersected by different ideologies, wars shape the lives of the heroes of this trilogy. In this unique poetic entity, the authoress managed to show the complexity of common life through individual destinies and “small stories” and to deconstruct the conception that history is made up of “big stories”. The identities of individuals in the novels represent the identities of communities whose borders are porous and threaten to destroy the established systems, while individual unfortunate destinies are a mirror of collective traumas from the Middle Ages to modern times. The Trilogy covers almost the entire Bosnian history, trying to include identity constructions and their associated identification features, which the authoress considers representative of contemporary identity re/configurations.

Keywords


Valerija Skinjar-Tvrz; Trilogija o Bosni; identity construction; war; otherness

Full Text:

PDF

References


Assmann, Jan (2005), Kulturno pamćenje: Pismo, sjećanje i politički identitet u ranim, visokim kulturama (s njem. prev. Vahidin Preljević), Vrijeme, Zenica

Belsey, Catherine (2003), Poststrukturalizam, Šahinpašić, Sarajevo

Biti, Vladimir (2005), Doba svjedočenja: Tvorba identiteta u suvremenoj hrvatskoj prozi, Matica hrvatska, Zagreb

Brnčić, Jadranka (2008), ˝Ricoeurova hermeneutika sebstva˝, Filozofska istraživanja, 111, God. 28, Sv. 3, 731-747.

Cerutti, Furio (ur.) (2006), Identitet i politika, Politička kultura, Zagreb

D’Andrea, Dimitri (2006), ˝Moderna subjektivnost između različitosti i pripadnosti˝, u: Cerutti, Furio (ur.), Identitet i politika, Politička kultura, Zagreb, str. 83-123.

Derrida, Jacques (1999), Drugi smjer, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

Dyras, Magdalena (2010), ˝U potrazi za novim identitetom: Naracije o hrvatskom identitetu u devedesetim godinama dvadesetoga stoljeća“, Kroatologija, br. 1, 57–66.

Džafić, Adnan, Nezir Krčalo, Edin Ramić (2019), Zov (post)modernih sirena: Identitet kao centralni istraživački problem društvenih i humanističkih nauka 20. i 21. stoljeća, Fakultet političkih nauka, Sarajevo

Džafić, Adnan, Nezir Krčalo (2017), Kriza identiteta u savremenim društvima (Povratak ka izvjesnosti), autorsko izdanje, Sarajevo

Erikson, Erik H. (1968), Identity. Youth and Crisis, W.W. Northon and Company, New York, London

Foucault, Michel (1971), Riječi i stvari: arheologija humanističkih nauka, Nolit, Beograd

Hall, Stuart (2001), ˝Kome treba ‘identitet’˝, Reč, No 64/10, 215-233.

Hollinger, David A (2006), ˝From Identity to Solidarity˝, Daedalus, 135(4), 23–31.

Kalanj, Rade (2010), ̋Identitet i politika identiteta ̋, u: Hrvatski nacionalni identitet u globalizirajućem svijetu, Centar za demokraciju i pravo Mika Tripalo i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 117–133.

Kazaz, Enver (2006), ˝Treći svijet i njegova mudrost isključenosti (Slika imperijalne ideologije i prosvjetiteljske utopije u Andrićevoj Travničkoj hronici)˝, u: Maticki, Miodrag (ur.), Slika drugog u balkanskim i srednjo- evropskim književnostima, Zbornik radova, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 267–283.

Loomba, Ania (2000), Colonialism/Postcolonialism, Routledge, London, New York

Loretoni, Ana (2006), ˝Identitet i priznanje˝, u: Cerutti, Furio (ur.), Identitet i politika, Politička kultura, Zagreb, str.125 – 164.

Lotman, Jurij M. (2004), Semiosfera (U svetu mišljenja. Čovek – tekst – semiosfera – istorija), prev. Veselka Santini, Svetovi, Novi Sad

Maalouf, Amin (2002), U ime identiteta: Nasilje i potreba za pripadnošću, prev. Živan Filipini, Prometej, Zagreb

Melucci, Alberto (2006), ˝Pamćenje, solidarnost, identitet˝, u: Cerutti, Furio (ur.), Identitet i politika, Politička kultura, Zagreb, str. 66 – 82.

Mirčev, Andrej (2008): Genološke kušnje, Kolo, broj 03-04, jesen/zima, Zagreb. Dostupno na: http://www.matica.hr/kolo/kolo2008_3.nsf/AllWeb Docs/Genoloske_kusnje (pristupljeno: 20. 08. 2022.)

Nemec, Krešimir (2003), Povijest hrvatskog romana: od 1945. do 2000. godine, školska knjiga, Zagreb

Pečenković, Vildana (2018), ˝Konstrukcija identiteta krajem XIX i početkom XX stoljeća u narativima bosanskohercegovačkih autora˝, Sarajevski filološki susreti IV, Zbornik radova (knjiga II), Bosansko filološko društvo, Sarajevo, 93–103.

Peleš, Gajo (1999), Tumačenje romana, ArTresor naklada, Zagreb

Petković, Nikola (2020), O čemu govorimo kada govorimo o identitetu, Disput, Zagreb

Raunić, Raul (2011), ˝Politika identiteta i demokratska pravednost˝, Filozofska istraživanja, 31(4), 719-734.

Riker, Pol (1993), Vreme i priča, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci

Riker, Pol (2004), Sopstvo kao drugi, prev. S. Ćuzulan, Filosofska biblioteka Aletheia Jasen, Beograd

Smith, Antony D. (1998), Nacionalni identitet, Biblioteka XX vek, Beograd

Spahić, Elmir (2019), ˝Rat kao univerzalija u antiratnoj etici romana Istočno od zapada Vlade Mrkića˝, Društvene i humanističke studije, 2 (8), 45-52.

Spahić, Vedad (2016), Književnost i identitet: Književnost kao prostor izazova u reprezentaciji/ konstrukciji bošnjačkog kulturnog identiteta, Lijepa riječ – BZK ˝Preporod˝, Tuzla

Spahić, Vedad (2017), Krugovi i elipse: studije i ogledi o književnim identitetima, Bosanska riječ, Tuzla

Travančić, Melida (2021), ˝Poetički okviri i narativne procedure bosanskohercegovačkih romana o Kulinu banu˝, Društvene i humanističke studije, 4(17), 57–72.

Travančić, Melida (2022), ˝Trilogija o Bosni˝, Oslobođenje, 7. august, 10-11.

Tolmach Lakoff, Robin (1990), Talking Power. The Politics of Language in Our Lives, Basic Books, A Division of Harper-Collins Publishers

Valdenfels, Bernhard (2007), ˝Stranost, gostoprimstvo i neprijateljstvo˝, Treći program Radio Beograda, 133/134, 90–102.
DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2022.7.4.219

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.