Contribution to the Chronology of the Notary and Chancellors of Kotor in the 14th and Beginning of the 15th Centuries

Miljan Gogić

Abstract


In contrast to the 12th and 13th centuries, the sources for the study of the Kotor notary in the 14thand 15thcenturies are significantly more numerous and diverse. In the first place, there are office notarial writings that have been preserved from the period 1326-1337, then the second half of the last decade of the 14th century, and, almost continuously, from the end of the second decade of the 15th century. Apart from them, individual documents created in the Kotor office during the 14th century have been preserved, which represent a very valuable source for studying the time when certain notaries worked in Kotor. An extremely important source for the study of this issue is the Grbalj cadaster which contains the notes of notaries and chancellors who drew up documents on the ownership of land holdings in Grbalj. Mentions of some Kotor notaries and the time of their activity can be found in the Dubrovnik archives of the 13th-15th centuries. A special type of source about Kotor notaries of the 14thand 15thcenturies contains their lists. One such can be found in the Zagreb copy of the Kotor Statute and contains a list of notaries from 1380 to 1487. The second one is the list of notaries and chancellors located in the National University Library in Zagreb. It is a particularly valuable source for the chronology of Kotor notaries from the second half of the 14th century, providing information about them until 1705. It brings the names of some hitherto little-known Kotor notaries from the beginning of the 15th century.

Keywords


Kotor; notaries; offices; Grbalj catastic

Full Text:

PDF

References


Gelcich, Josephus (1882), Monumenta Ragusina II, Zagrabiae

Gelcich, Josephus (1896), Monumenta Ragusina IV, Zagrabiae

Gelcich, Josephus (1897). Monumenta Ragusina V, Zagrabiae

Gogić, Miljan (2016), ˝Rimokatolička župa Novog Brda u kasnom srednjem vijeku˝, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 58, 1-26.

Gogić, Miljan (2019), ˝Kotorske isprave iz zbirke Vicka Antuna Paskvalija˝, Istorijski zapisi, XCII, sv. 3-4, 127-149.

Gogić, Miljan (2020), ˝Jedno darovanje franjevaca u Kotoru iz sredine XIV vijeka˝, Zbornik Matice srpske za istoriju, 102, sv. 3-4, 21-29.

Gogić, Miljan (2021), ˝Nekoliko kotorskih dokumenata iz druge polovine XIV vijeka˝, Miscellanea Hadriatica et Mediteranea, 8, 149-162.

Gogić, Miljan (2021a), ˝Isprava od 10. oktobra 1365. godine o ustupanju benediktinskog samostana redovnicama Sv. Klare u Kotoru˝, Društvene i humanističke studije, 4(17), 171-188.

Gyug, Richard Francis (2016), Liturgy and Law in a Dalmatian city, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto

Izvori za istoriju Crne Gore iz Dubrovačkog arhiva I (priredio: Đ. Borozan) (2020), Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica

Lonza, Nella, Zdravko Šundrica (2005), Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392, Hrvatska akademija znanosti i umjetnost, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Zagreb - Dubrovnik

Lučić, Josip (1984) Spisi dubrovačke kancelarije II, Zapisi notara Tomasina de Savere 1282-1284, Diversa cancellarie I (1282-1284), Testamenta I (1282-1284), JAZU – Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Mayer, Antun (1951), Monumenta Catharensia I, Zagreb

Mayer, Antun (1981), Monumenta Catharensia II, Zagreb

Martinović, Jovan, Tomasz Plociennik (2016), Epigrafika Crne Gore, Latinski i italijanski kameni natpisi od IX do XVIII vijeka, 269 (№ II-206), Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej. Uniwersytet Warszawski, Varšava

Smičiklas, Tadija (1904), Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae II, JAZU,Zagreb

Smičiklas, Tadija (1908), Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae VI, JAZU, Zagreb

Smičiklas, Tadija (1909), Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae VII, JAZU, Zagreb

Smičiklas, Tadija (1913), Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae XI, JAZU, Zagreb

Smičiklas, Tadija (1914), Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae XII, JAZU, Zagreb

Statuta civitatis Cathari (1616), Venetiis

Statut grada Kotora II (2009), prevod originala iz 1616 sa naučnim aparatom, Jelena Antović (ur.), Državni arhiv Crne Gore, Kotor

Blehova-Čelebić, Lenka (2006), Hrišćanstvo u Boki 1200-1500, Pobjeda - Narodni muzej Crne Gore - Istorijski institut Crne Gore, Podgorica

Bogojević-Gluščević, Nevenka (2006), ˝Notari i pravna praksa u istočnojadranskim medievalnim komunama˝, Zbornik Pravnog Fakulteta u Podgorici, 35, 65-79.

Bogojević-Gluščević, Nevenka (2007), ˝Porijeklo i ustanovljenje notarske službe u srednjovjekovnim istočnojadranskim gradovima˝, Boka, 27, 7-15.

Bubalo, Đorđe (2008), ˝NICOLAUS NOTARIUS PARSERINI, Prilog poznavanju ustanove nomika u srednjovekovnoj Srbiji˝, Zbornik radova Vizantološkog instituta, 45, 231-241.

Čremošnik, Gregor (1927), ˝Dubrovačka kancelarija do god. 1300. i nastarije knjige Dubrovačke arkive˝, Glasnik Zemaljskog muzeja, sv. 2, god. 39, 231-254.

Fejić, Nenad (1980), ˝Kotorska kancelarija u srednjem veku˝, Istorijski časopis, 27, 5-62.

Grbavac, Branka (2008), ˝Notari kao posrednici između Italije i Dalmacije - studije, službe, seobe između dvije obale Jadrana˝, Acta Histriae, 16, sv. 4, 503-526.

Grbavac, Branka (2010), Notarijat na istočnojadranskoj obali od druge polovine 12. do kraja 14. stoljeća, doktorska disertacija, Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb

Jireček, Konstantin (1904), ˝Die mittelalterliche Kanzlei der Ragusaner˝, Archiv für slawishe Philologie, 26, 161-214.

Kovijanić, Risto, Ivo Stjepčević (1957), Kulturni život staroga Kotora I, Istorijski Institut NR Crne Gore, Odjeljenje za proučavanje Crnogorskog primorja, Cetinje

Malović-Đukić, Marica (2011), ˝Kotor i podela Grblja u srednjem veku˝, u: Miljković-Katić, Bojana (ur.), Prostorno planiranje u jugoistočnoj Evropi (do Drugog svetskog rata), Istorijski institute - Balkanološki institut SANU - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 285‒304.

Маrinović, Antun (1957), ˝Razvitak vlasti u srednjovjekovnom Kotoru˝, Historijski zbornik, 10, 83-110.

Marinović, Antun (1985), ˝Postanak i prvi spisi kancelarija srednjovjekovnih dalmatinskih gradova, posebno Dubrovnika i Kotora u 13. i 14. stoljeću˝, Anali Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku, 22-23, 7-23.

Marković, Savo (2010), ˝Notarijati medievalnih komuna crnogorskog primorja (odrazi antičkog nasleđa, autonomnosti urbaniteta i humanističkog univerzalizma)˝, Acta Histriae, 18, sv. 4, 823-846.

Nezirović, Muhamed (1985), ˝Liber Legiptimationum, Nepoznati katastik župe Grbalj iz XV stoljeća˝, u: Deanović, Mirko (ur.), Zbornik u čast Petru Skoku o stotoj obljetnici rođenja 1881-1956, JAZU, Zagreb, 357–374.

Nezirović, Muhamed (2002), ˝Da li je jedan rukopis iz Zadra iz 1429. godine izvor katastika Liber Legiptimationum župe Grbalj˝, Radovi Filozofskog Fakulteta u Sarajevu, XII, 209–223.

Sindik, Ilija (1950), Komunalno uređenje Kotora do početka XV veka, Naučna knjiga, Beograd

Stjepčević, Ivo (1941), Kotor i Grbalj, historijski pregled, Poduzeće ˝Novo doba˝, Kotor; isto u: Arhivska istraživanja Boke Kotorske (2003), Gospa od Škrpjela, Perast

Šufflay, Milan (2000), Dalmatinsko-hrvatska srednjovjekovna listina: Povijest hrvatskoga notarijata od XI. do XV. stoljeća, Darko Sagrak, Zagreb

Vodič kroz arhivsku građu sa sumarnim inventarima muzejskih i crkvenih fondova i zbirki (1977), Istorijski arhiv, Kotor
DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2022.7.4.341

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.