Vol 8, No 3(24) (2023)

Društvene i humanističke studije DHS

DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2023.8.3

Table of Contents

Articles

Fahrudin Kujundžić
PDF
15-32
Lejla Žujo-Marić
PDF
33-56
Indira Šabić
PDF
57-76
Dijana Kapetanović
PDF
79-96
Snežana Gudurić
PDF
99-112
Lejla Tekešinović, Emir Šišić
PDF
113-134
Ana Lalić
PDF
135-150
Nermina Čengić
PDF
151-172
Nerma Kerla
PDF
173-192
Lidija Beko
PDF
195-210
Anela Mulahmetović Ibrišimović
PDF
211-230
Adi Maslo, Sofia Kefalidou
PDF
231-258
Milea Ajduk Kurtović
PDF
259-278
Marija Nešić, Milena Kaličanin
PDF
279-294
Borislav Marušić
PDF
297-326
Mirza Sarajkić
PDF
329-348
Edina Špago-Ćumurija
PDF
351-366
Edina Spahić, Ajla Demiragić
PDF
367-392
Marijana Erstić
PDF
395-412
Srebrenka Mačković
PDF
413-432
Enes Pašalić
PDF
435-446
Asim Delibašić
PDF
449-468
Mahir Muharemović
PDF
471-488
Faris Hasanović
PDF
489-516
Ivana Paula Gortan-Carlin, Žan Morović
PDF
519-532
Ajdina Župić, Hana Hodžić, Merjem Sušić
PDF
533-550
Tatjana Mihajlović, Margareta Skopljak, Slaviša Jenjić
PDF
551-572
Safija Skomorac-Pezer, Sanela Merjem Rustempašić
PDF
573-592
Martina Musa, Ivana Jovanović, Renata Šimunović
PDF
593-606
Danina Salihagić, Đenita Tuce
PDF
609-628
Lamija Silajdžić
PDF
631-650
Tahani Komarica
PDF
651-674
Miralem Dautović
PDF
675-692
Borislav Vukojević, Miloš Španović
PDF
693-712
Ivana Radić
PDF
713-732
Jelena Pavičić Vukičević, Ana Marija Dunaj, Irena Cajner Mraović
PDF
733-752
Damir Ahmić, Matea Cikoja, Jovan Veselinović
PDF
755-768

Book Review

OBRAZOVNI POTENCIJAL RADNE ORGANIZACIJE (Kristinka Ovesni, Andragoški aspekti organizacione klime i organizaciono učenje, Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2019)
Gabriel Pinkas
PDF
773-776
UPOTPUNJENJE IDENTITETSKE SLIKE KULTURNE HISTORIJE I USMENE KNJIŽEVNOSTI SARAJEVA I OKOLINE (Amir Ljubović, Sarajevo između legendi i historije, Udruženje URBAN, Sarajevo, 2020)
Amira Dervišević
PDF
777-782
KRUNA TRIDESTOGODIŠNJEG AKADEMSKOG RADA PROF. DR. DŽEVADA TERMIZA (Dževad Termiz, Metodologija društvenih nauka – 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Fakultet političkih nauka u Sarajevu - Međunarodno udruženje metodologa društvenih nauka Beograd, 2022)
Neđo Danilović
PDF
783-788
ANALIZA SLOBODA U MUSLIMANSKIM DRUŠTVIMA IZ PERSPEKTIVE BOSANSKIH AUTORA [Admir Čavalić i Resul Mehmedović (ur.), Slobode u muslimanskom svijetu, Udruženje građana „Multi”, Tuzla, 2022]
Senad Ćeman
PDF
789-796
FEMINIZAM I RELIGIJA NA TEHNOLOŠKIM VALOVIMA [Gina Messina-Dysert, Rosemary Radford Ruether (ur.), Feminizam i religija u 21. stoljeću: Tehnologija, dijalog i širenje granica, TPO Fondacija, Sarajevo, 2022]
Pavle Mijović
PDF
797-800
ČOVJEK I ZAJEDNICA IZ VIZURE SAVREMENE HUMANISTIKE I DRUŠTVENIH NAUKA [Zorica Kuburić, Ana Zotova, Ljiljana Ćumura (prir.), Individualnost i kolektivitet iz perspektive interdisciplinarnih nauka, zbornik radova 22. konferencije sa međunarodnim učešćem, CEIR, Novi Sad-Beograd, 2022]
Danijela Milinković
PDF
801-804
SMRT KAO TEMA I PJESNIČKI IZAZOV (Andrijana Kos Lajtman, Poetski napon smrti, od krika do tišine, Naklada Ljevak, Zagreb, 2022)
Edina Murtić
PDF
805-808
KORAK NA PUTU KA BOSANSKOM TOPONOMASTIČKOM RJEČNIKU (Nihada Ibrišimović, Ilijaška toponimija, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Sarajevo, 2022)
Zenaida Karavdić
PDF
809-812
INDIVIDUALNI HOMMAGE JEZIČKIM KLIŠEIMA BOSANSKOG JEZIKA (Lorina Winkler, Nedzma Botonjic-Kishk, Bosnian-English Vocabulary, Herstellung und Verlag: BoD, Books on Demand, Norderstedt, 2023)
Azra Hodžić-Čavkić
PDF
813-818
STUDIJA KOJA JE POKAZALA NEODRŽIVOST DOSADAŠNJIH NARATIVA O KRAJU OSMANSKE VLADAVINE U BOSNI (Hannes Grandits, Kraj osmanske vladavine u Bosni: suprotstavljena djelovanja i imperijalna prisvajanja, Udruženje za modernu historiju, Sarajevo, 2023)
Amir Krpić
PDF
819-826
HRONOLOGIJA I ANALIZA PROCESA KOJI SU DOVELI DO GENOCIDA (Muamer Džananović, Jasmin Medić, Hikmet Karačić, Nastanak Republike Srpske: Od regionalizacije do strateških ciljeva (1991-1992), Univerzitet u Sarajevu – Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo, 2023)
Samir Sinanović
PDF
827-832
DA LI GRAD ODREĐUJE KNJIŽEVNOST KOJA SE O NJEMU I U NJEMU PIŠE? [Vesna Ukić Košta, Monika Šincek Bregović (ur.), Preispisivanje urbanog prostora u anglofonoj književnosti i kulturi, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2023]
Nehrudin Rebihić
PDF
833-838
NA POVRŠINI GDJE KRALJUJE PJENA (Sead Alić, Komunicirati ili biti, Sveučilište Sjever, Varaždin/Koprivnica, 2023)
Amela Delić Aščić
PDF
839-842
KOREKTAN I UTEMELJEN PREGLED STANJA I PRILIKA U HERCEGOVAČKOM SANDŽAKU TOKOM 17. VIJEKA, JEDNOG OD NAJMANJE ISTRAŽENIH PERIODA BOSANSKOHERCEGOVAČKE PROŠLOSTI (Sedad Bešlija, Hercegovački sandžak u 17. stoljeću, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Sarajevo, 2023.)
Dragana Kujović
PDF
843-848
FOLKLORNI MATERIJAL KAO ODREDNICA OČUVANJA KULTURNOG IDENTITETA (Sead Šemsović, Život Bošnjaka – Od Bašeskije do Nametka, Slovo bosansko, Sarajevo, 2023)
Kerima Filan
PDF
849-854
NOVINARSTVO U DIGITALNOJ ERI (Amela Delić Aščić, Novinarstvo digitalnog doba: Kako sačuvati profesiju?, Lijepa riječ, Tuzla, 2023)
Tahani Komarica
PDF
855-860
AKTIVNO UČENJE KAO DIDAKTIČKI ODGOVOR NA ZAHTJEVE SAVREMENOG DOBA [Filduza Prušević Sadović i Sefedin Šehović, Tehnologije aktivnog učenja (medijska didaktika), Narodna biblioteka "Dositej Obradović", Novi Pazar, 2023]
Belma Alić Ramić
PDF
861-866
VRIJEDAN DOPRINOS IZUČAVANJU BOSANSKOG JEZIKA U NASTAVNOJ PRAKSI (Ismail Palić, Mirela Omerović, Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2023)
Refik Bulić
PDF
867-876
POSTMODERNA KAO DEKONSTRUKCIJA DEMOKRATIJE (Bernard Harbaš, Politike postmoderne, Centar za kulturu i edukaciju Logos, Tuzla, 2023)
Sarina Bakić
PDF
877-880
POGLED KOJI ODBIJA ISKLJUČITI MORAL IZ PRAVA (Dželaludin Hodžić, Pravo između bioetike i biopolitike: Filozofija prava Ronalda Dworkina, Logos, Tuzla, 2023)
Nasir Muftić
PDF
881-884
VRIJEDAN DOPRINOS UDŽBENIČKOJ LITERATURI U OBLASTI JAVNIH POLITIKA (Esad Delibašić, Mirza Džananović, Javne politike kulture: Kulturna baština i kulturni turizam, University Press, Sarajevo, 2023)
Amra Banda
PDF
885-890
RAZUMIJEVANJE PEDAGOGIJE IZ SAME LJUDSKE PRIRODE (Mujo Slatina, O pedagogiji čovjeka – od čovjeka kao bića učenja do učećeg društva, Ilum, Bužim, 2023)
Edina Nikšić Rebihić
PDF
891-896
KREATIVNOST KAO LJUDSKI POTENCIJAL I IZAZOV SAVREMENOG DOBA (David Gauntlett, Creativity: Seven keys to unlock your creative self, Polity Press, Cambridge, UK, 2023)
Džejla Idrizović
PDF
897-902
NOVE PERSPEKTIVE PROUČAVANJA PROSTORA BOSNE I HERCEGOVINE U ANTIČKO DOBA (Mersiha Imamović, Sjeveroistočna Bosna u antičko doba, Univerzitet u Tuzli, 2023)
Almir Marić
PDF
903-906
ZAMISLITI DRUGAČIJU HISTORIJU: O VIDLJIVOSTI ŽENE U IDEOLOŠKIM ZAMISLIMA ŽENSKOG RODA [Sabina Veladžić i Aida Ličina Ramić (ur.), Zamišljanje žene. O ideološkim i kulturnim konceptima ženskog roda u povijesti Bosne i Hercegovine, Heinrich-Bӧll-Stiftung Sarajevo / Fondacija Heinrich Bӧll, Sarajevo, 2023]
Mevlida Đuvić
PDF
907-914